IščiSVET EVROPE (12.08.2011)

Na podlagi analiz znanstvenih študij, ki so bile opravljene do sedaj, je odbor Sveta Evrope za okolje, kmetijstvo in regionalne zadeve zaključil, da obstoji dovolj dokazov o možnih škodljivih učinkih elektromagnetnega sevanja na okolje in zdravje ljudi, rastlin in živali ter pozval države članice Sveta Evrope k takojšnjim previdnostnim ukrepom.

Po mnenju odbora Sveta Evrope je potrebno sprejeti takojšnje in naslednje ukrepe, zlasti:

  • prepovedati uporabo mobilnih telefonom in brezžičnega lokalnega omrežja (WLAN) v vseh šolah in vrtcih, tako kot so to že storile nekatere lokalne oblasti, medicinska združenja in civilne organizacije ponekod po Evropi, ter na tak način zaščiti otroke pred škodljivimi učinki elektromagnetnega sevanja,
  • ponovno preučiti znanstveno podlago za trenutne mejne vrednosti Mednarodne komisije za varstvo pred neionizirajočimi tveganji (te mejne vrednosti so podlaga za večino zakonodaj, tudi slovensko, kjer so mejne vrednosti določene z podzakonskimi predpisi),
  • ozaveščati in izobraževati ljudi, še posebej pa otroke pred nevarnimi dolgoročnimi učinki izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem,
  • posebno pozornost nameniti elektroobčutljivim ljudem, ki jim že minimalne sevalne obremenitve povzročajo vsakodnevne težave (npr. gradnja in določitev območij, brez mobilnih baznih postaj, brezžičnega lokalnega omrežja),
  • pospešiti in vlagati v razvoj varnejših mobilnih baznih postaj, radijskih in televizijskih anten, mobilnih telefonov, brezžičnih telefonov (DECT) in razvoj drugih mobilnih telekomunikacij, ki bi manj obremenjevale okolje in ljudi,
  • prostorsko načrtovanje, kjer visokonapetostni daljnovodi in podobno električno omrežje ne bo potekalo v neposredni bližini stanovanjskih naselij,
  • zagotoviti transparentno delovanje zasebnih lobijev, ki vplivajo na politike, pri sprejemanju zakonodaje,
  • dati glas tudi civilni družbi in spodbujati pluralizem in kontradiktornost obravnave,
  • ter številne ostale previdnostne ukrepe, ki so dostopni na spodnjem naslovu:

KLIK