Išči



DALJNOVODI - RES TAKO NENEVARNI ? (03.11.2011)

ZVEZA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE - ZEG
Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana
Tel: 01 / 5653828 , GSM: 041 402 401
E.pošta: zeglj@volja.net
Spletna stran: www.zveza-zeg.si
Številka: 271/11
Datum: 28.10.2011
                                                               OBVESTILO   JAVNOSTI
 
ZADEVA: DALJNOVODI  –  RES  TAKO  NENEVARNI  ?
(odgovor na promocijsko besedilo v časopisu DNEVNIK:«Rešitev so tudi pametna omrežja)
V zadnjem obdobju se krešejo mnenja med predstavniki elektroinštitucij, ki zatrjujejo, da sevanje daljnovodov nima nobenih škodljivih učnikov na zdravje ljudi in ostalih živih bitij in na drugi strani predstavniki raznih civilnih organizacij, društev in iniciativ, ki opozarjajo na vse številčnejše študije in raziskave, ki odkrivajo nevarnosti, ki jih prinaša elektromagnetno sevanje daljnovodov. Te dni je v ekološki prilogi časopisa DNEVNIK , v promocijskem besedilu (plačanem) prof.dr. Maks Babuder, pomočnik direktorja Elektroinštituta Milan Vidmar (IMV) med drugim zapisal : » Ugotovili smo (?) ,da magnetna polja pod daljnovodi za v bližini živeče prebivalstvo niti v najneugodnejših razmerah ne presegajo dopustnih vrednosti za celodnevno izpostavljanje. Podobno velja tudi za električna polja ». To izjavo v Zvezi ekoloških gibanj Slovenije - ZEG, nevladni okoljski organizaciji ocenjujemo kot grobo zavajanje javnosti , negiranje stroke in s tem številnih mednarodnih raziskovalnih študij ( tudi WHO) o škodljivosti neionizirnih sevanj za ljudi in naravno okolje. Vprašanje, ki si ga postavlja vse bolj zaskrbljeno prebivalstvo Slovenije je – komu verjeti? Dilemo velja osvetliti iz zornega kota vsaj treh stališč, ki so jabolko spora med enimi in drugimi.
a)      Ni dokazov, da bi sevanje daljnovodov povzročalo raka …
Vsaj tako trdijo predstavniki elektroinštitucij (IMV), elektropodjetij (ELES), in drugih organizacij, financiranih s strani zasebnega ali državnega kapitala . Številne civilne iniciative, v Sloveniji predvsem najaktivnejša naša Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG , ki je v sodelovanju s civilno iniciativo EMS, postavila v ta namen tudi spletno stran, ki je dosegljiva na spletnem naslovu www.ems.si na drugi strani navajajo številne raziskave in študije, ki ugotavljajo med rakavimi in drugimi obolenji in sevanjem daljnovodov neposredno vzročno povezavo. Tako številne študije, ene prvih so bile izvedene že daljnega leta 1979 v ZDA  pripisujejo prav elektromagnetnemu sevanju daljnovodov povečano tveganje za nastanek rakavih obolenj. Tovrstne študije se osredotočajo predvsem na analize statističnih podatkov, ki v skoraj vseh primerih odkrivajo, da se pri osebah, ki živijo v oddaljenosti od 40-600 m od visokonapetostnega daljnovoda pojavlja dvakrat do trikrat višja stopnja rakavih obolenj, kot v primerjavi z osebami, ki niso neposredno izpostavljene daljnovodom. Na drugi strani predstavniki elektroinstitucij navajajo, da naj ne bi bilo absolutno znanstveno dokazano, da bi prav sevanju daljnovodov lahko pripisali višjo stopnjo rakavih obolenj. Takšne trditve so po mnenju predstavnikov civilnih združenj povsem zgrešene, elektromagnetnega sevanja ljudje z našimi čutili ne moremo videti, okušati, tipati ali kakorkoli drugače zaznati, tako tudi ni mogoče in nikdar ne bo mogoče absolutno znanstveno dokazati, da je prav elektromagnetno sevanje krivec za levkemijo Nevidno sevanje daljnovodov pač ni tak pojav, ki ga lahko absolutno znanstveno dokažemo, kot lahko v primeru avtomobilske nesreče dokažemo, kdo je zakrivil prometno nesrečo. Dovolj zgovorni so že statistični podatki, ki odkrivajo nekajkrat višjo stopnjo rakavih obolenj pri osebah, ki živijo v neposredni bližini daljnovodov, kar je znano tudi predstavnikom elektroinstitucij, ki se v takih primerih zaradi zasebnih koristi zgolj sprenevedajo. Sevanje daljnovodov je tako dejansko škodljivo.
b)     Sevalne obremenitve daljnovodov so v mejah dovoljenega
Druga kritična točka razhajanja enih in drugih so sevalne obremenitve. Predstavniki elektroinstitucij navajajo, da naj bi bile sevalne obremenitve daljnovodov povsod v Sloveniji znotraj dovoljenih vrednosti, kar naj bi dokazovalo, da daljnovodi naj ne bi bili zdravju in okolju škodljivi. Takim trditvam ostro nasprotujejo ZEG in civilne iniciative, ki opozarjajo, da so po raziskavah neodvisnih strokovnjakov najvišje dovoljene mejne vrednosti nekajkrat tisočkrat previsoko določene. Tako četudi elektromagnetna polja daljnovodov ostajajo v mejah dovoljenih vrednosti, to ne pomeni, da daljnovodi niso zdravju škodljivi. V Sloveniji na tem področju velja več deset let stara Uredba o elektromagnetnem sevanju, katere najvišje mejno določene vrednosti, ne ustrezajo več najnovejšim raziskavam in opozorilom številnih neodvisnih strokovnjakov in organizacij in tudi pristojnih odborov Sveta Evrope. Področje je potrebno korenite prenove, zasledovati je potrebno načelo previdnosti in takoj sprejeti odločne ukrepe, povezane z zaščito pred elektromagnentim sevanjem. Zveza ekoloških gibanj Slovenije-ZEG na nedoslednosti Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju opozarja od leta 1999 naprej. Imamo predpis, ki zagotavlja varovanje ljudi pred prekomernim sevanjem. Ta predpis ne izvajamo dosledno. Vendar je mogoče vire sevanja postavljati v neposredno bližino občutljivih področij. Kdo torej pri nas nadzira, kako blizu naselju je lahko bazna postaja ali visokonapetostni daljnovod ? Po določbah naše uredbe je mogoče , da daljnovod poteka čez hiše , vrtce in otroška igrišča ( 1. cona varovanja), bazne postaje pa sevajo neposredno v stanovanja in bolnice. In vrsto takšnih primerov tudi obstaja. Vprašamo se, kako je to mogoče? Zato ZEG zopet oz. ponovno daje pobudo in pričakuje spremembe Uredbe o EMS v naravnem in življenjskem okolje, ki bodo morale vgraditi načela enakosti pred zakonom. Da bodo v prenovljeni uredbi upoštevana načela Aarhuške konvencije s čimer bodo ljudje lahko sodelovali v postopkih umeščanja virov sevanja v prostor. In navsezadnje, da bodo s tem bazne postaje, RTV oddajniki in daljnovodi dovolj daleč od stanovanjskih področij, s čimer bo tudi največji dvom v zvezi z dolgotrajno izpostavljenostjo EM sevanjem lahko popolnoma ovržen.
c)      Stroški, povezani s prestavitvijo trase daljnovodov so previsoki …
Četudi bi predstavniki civilnih združenj pod težo številnih dokazov le uspeli omehčati mogočne elektrokorporacije, pa se njihova prizadevanja vsakič ustavijo pri vprašanju, kdo bo kril stroške prestavitve trase daljnovodov. Daljnovode smo namreč postavljala že dolga desetletja nazaj, ko se načrtovalci tras še niso zavedali nevarnosti, ki nam jih daljnovodi prinašajo. Odmaknitev trase daljnovoda od naših domov pa bi predstavljala elektroinstitucijam znaten izpad dohodka in povečanje stroškov, ki ga niso pripravljene trpeti. Kljub temu pa zaenkrat še ni bilo objavljenih študij, ki bi se ukvarjale s stroški, ki jih prinaša zdravljenje zaradi daljnovodov obolelih posameznikov, da bi lahko tudi iz ekonomskega zornega kota odgovorili na vprašanje, kdo plačuje višjo ceno – skupnost kot celota ali elektroinstitucije.
d)     Kup železja ali sedmo čudo sveta …
Medtem ko predstavniki elektoinstitucij opisujejo daljnovode kot naravno čudo sveta, primerjajo jih celo z rimskimi akvedukti in konstrukcijo daljnovodov navajajo za višek umetnosti, pa številni oboleli posamezniki daljnovode pojmujejo kot smrtonosno nevarnost in nepotrebno zlo. Odločitev ali so daljnovodi kup železja ali sedmo čudo sveta, je prepuščena vsakemu posamezniku, čeprav večina izmed nas nima izbire ali bo živela pod daljnovodom ali ne.
 
Ekološki pozdrav !                                                          Predsednik ZEG-a
                                                                                     Karel Lipič, univ.dipl.ing.
 
 
V vednost: Urad predsednika države
                  Vlada RS
                   Ministrstvo za okolje in prostor
                   Ministrstvo za zdravje
                   Ministrstvo za gospodarstvo
                   Državni zbor RS
                   Državni svet RS
                   Svet za varstvo okolja RS
                   Varuh človekovih pravic RS
                   Urad RS za varstvo pred sevanji
                   Družbe ELES, Mobitel,Simobil,Tuš,RTV Oddajniki